Оттискная масса А-силикон KERA® LabPutty 85 2x5kg Оттискная ма...

150 €
Подробнее: https://navistom.com/ottisknaya-massa-a-silikon-kera-labputty-85-2x5kg-92184.html

Оттискная масса А-силикон KERA® LabPutty 85 2x5kg