1000 $
Подробнее: https://navistom.com/programne-zabezpechennya-hyperdent-version-8-1-classic-92480.html

Програмне забезпечення hyperDENT Version 8.1 classic