БУ

1000 $
Подробнее: https://navistom.com/pech-ivoclar-ips-impress-ep500-dlya-pressovki-keramiki-92377.html

Печь IVOCLAR IPS IMPRESS EP500 для прессовки керамики